Inloggen


Wachtwoord vergeten

Algemene voorwaarden Bezorgmijnbier.nl

Bezorgmijnbier.nl bestaat sinds 2010. Bezorgmijnbier.nl is een handelsnaam van CC Online Concepts en is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 01171799, bij de Kamer van Koophandel Groningen.
Laatst gewijzigd: 01-10-2012

Bij het gebruik maken van onze dienst ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Bezorgmijnbier.nl.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Bezorgmijnbier.nl
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bezorgmijnbier.nl is een handelsnaam van CC Online Concepts
en handelend onder de naam: Bezorgmijnbier.nl

Postadres:
Bezorgmijnbier.nl
Kadijk 1
9747 AT Groningen

E-mail adres:
klantenservice@bezorgmijnbier.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Ook wel bevestigingsmail genoemd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Zwak alcoholhoudende dranken zoals: bier, wijn en gedestilleerde drank met een alcoholgehalte van minder 15% mogen worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar.
 5. Sterk alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van 15% of meer mogen verkocht worden aan jongeren vanaf 18 jaar. Mits de bierkoerier hiervoor een vergunning voor heeft(drank- en horecavergunning of slijterijvergunning verplicht)
 6. Bij het bestellen van alcoholische dranken dient er een leeftijd ingevuld te worden, minimale leeftijd is 18 jaar(bij sterk alcoholhoudende drank 18 jaar). Bij het afleveren van de bestelling dient er een identiteitsbewijs getoond te worden. De volgende identiteitsbewijzen worden geaccepteerd: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 7. Echter valt het controleren bij het afleveren van de bestelling niet onder de voorwaarden van de ondernemer, dit dient de bierkoerier te controleren. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade/kosten.
 8. De ondernemer zal bij de dienst aan de consument de volgende informatie, digitaal of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:(deze gegevens worden tevens verstuurd naar de bierkoerier)
 • A. Gegevens over de consument.
 • B. Gekozen bezorgtijd
 • C. Bestelling van de consument
 • D. Betalingstatus
 • E. Gegevens van het desbetreffende restaurant.

Artikel 5 - Correctheid van prijzen
Hoewel de ondernemer er altijd voor probeert te zorgen dat de meest recente prijzen op de website staan kan het door allerlei, meest externe, omstandigheden voorkomen dat de prijzen niet correct zijn. De ondernemer noch de bierkoerier waar je bij bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschillen. Mocht je een prijsverschil tegenkomen op de website dan zouden wij het op prijs stellen dat je dit zo snel mogelijk meld via klantenservice@bezorgmijnbier.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een update ervan.Alle prijzen op de website van Bezorgmijnbier.nl zijn inclusief BTW en eventuele statiegelden.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 1. Als de consument gebruik heeft gemaakt van de dienst van de ondernemer, zal de ondernemer vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestelling van producten. Deze zal de ondernemer vervolgens doorspelen aan de desbetreffende bierkoerier die de consument heeft gekozen.
 2. Als plaats van de levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als bezorgtijd van de levering geldt de aangegeven bezorgtijd dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Mocht het zo zijn dat door één of andere reden er niet bezorgd kan worden of door drukte het langer kan duren, dan zal de bierkoerier zo snel mogelijk contact met de consument opnemen, waar mogelijk is. De ondernemer is alleen een tussenpersoon in deze handeling.
 5. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van de desbetreffende bierkoerier. De ondernemer is geen partij in deze overeenkomst.
 6. De verantwoordelijkheid van de ondernemer beperkt zich tot het overdragen van de bestelling aan de bierkoerier.
 7. Indien de consument de bestelling annuleerd of weigerd zal de gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de consument.

Artikel 7 - Intellectueel eigendomsrecht

Bezorgmijnbier.nl is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Bezorgmijnbier.nl enig onderdeel van Bezorgmijnbier.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heb je interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, dan kan je je wenden tot klantenservice@bezorgmijnbier.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

De ondernemer doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. De ondernemer accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website.

Bezorgmijnbier.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder het Nederlandse recht.

© 2010 Bezorgmijnbier.nl - Alle rechten voorbehouden